Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Otter Easyhouseboats 

(verhuur van huisboten)

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Otter-ehb: Otter Easyhouseboats, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Marktstraat 4, 6049BA te Herten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 76176932.
 2. Huurder: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Otter-ehb een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Otter-ehb en de Huurder gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Otter-ehb en de Huurder tot stand gekomen huurovereenkomst, in het kader waarvan Otter-ehb zich jegens de Huurder heeft verbonden tot de verhuur van een Huisboot en eventuele aanvullende prestaties.
 5. Huisboot: de in het kader van de Overeenkomst door Otter-ehb aan de Huurder voor bepaalde tijd ter beschikking gestelde c.q. te stellen huisboot, inclusief alle bijbehoren. 
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Otter-ehb met betrekking tot de verhuur van Huisboten en iedere tot stand gekomen Overeenkomst. Op de Overeenkomst zijn eveneens van toepassing de “HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Vaartuigen”. Indien en voor zover het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden afwijkt van het bepaalde in de “HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Vaartuigen”, geldt het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Van het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden en de “HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Vaartuigen”, kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in de bedoelde algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden, de “HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Vaartuigen”, dan wel de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Otter-ehb met betrekking tot de verhuur van Huisboten is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid daarvan. 
 2. Als voorwaarde voor het sluiten van de Overeenkomst geldt in elk geval dat de Huurder de leeftijd van ten minste 21 jaren heeft bereikt en zijn N.A.W.-gegevens en een kopie van zijn paspoort aan Otter-ehb zijn verstrekt.
 3. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2, tot stand op het moment dat de reservering van de Huurder per e-mail door Otter-ehb is bevestigd, met dien verstande dat Otter-ehb met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling van zijn plicht tot terbeschikkingstelling van de Huisboot aan de Huurder wordt ontheven indien de Huurder niet tijdig aan zijn aanbetalingsverplichting voldoet, zulks onverminderd het recht van Otter-ehb om nakoming van de Overeenkomst te vorderen. 
 4. De Huurder is jegens Otter-ehb aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van eventuele mede-opvarenden die de Huurder vergezellen tijdens de huurperiode en welke verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen, voortvloeien. Vorenstaande geldt onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid van de Huurder en de eventuele mede-opvarenden.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING/ ANNULERING

Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek komt niet aan de Huurder toe omdat dit recht niet geldt voor diensten die strekken tot vrijetijdsbesteding en in de Overeenkomst een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Dientengevolge voorziet artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek in uitsluiting van het recht van ontbinding. Annulering van de Overeenkomst is evenwel mogelijk op grond van artikel 7 van de “HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Vaartuigen”.

ARTIKEL 5. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST, LEVERING EN TERUGLEVERING VAN DE HUISBOOT

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd die uitdrukkelijk is overeengekomen. De boekingsbevestiging vermeldt het tijdsbestek tussen het begin en einde van de huurperiode. 
 2. Levering en teruglevering van de Huisboot geschiedt op de daartoe uitdrukkelijk overeengekomen en in de boekingsbevestiging aangeduide locatie.
 3. De Huisboot is voorzien van alle levensreddende apparatuur waarvan het gebruikelijk is dat deze op een vergelijkbare boot aanwezig zijn.
 4. Alle sancties die in verband met het gebruik van de Huisboot tijdens de huurperiode, bijvoorbeeld in verband met het bevaren daarvan, van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van de Huurder, tenzij deze sancties het gevolg zijn van gebreken van de Huisboot die bij aanvang van de Overeenkomst reeds aanwezig waren, dan wel anderszins het gevolg zijn van omstandigheden die redelijkerwijs voor risico van Otter-ehb komen.
 5. Indien Otter-ehb wordt aangesproken voor het betalen van sancties als bedoeld in het vorige lid, waarvoor de Huurder aansprakelijk is, stelt de Huurder Otter-ehb op diens eerste verzoek onmiddellijk schadeloos.
 6. De Huurder staat Otter-ehb, dan wel een door hem aangewezen derde, te allen tijde toe de Huisboot tijdens de huurperiode aan een onderzoek te onderwerpen indien daarvoor naar oordeel van Otter-ehb aanleiding is. De Huurder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan het door of namens Otter-ehb in te stellen onderzoek. 
 7. De Huurder is verplicht om de Huisboot uiterlijk op het tijdstip dat de aangegeven uitchecktijd op de laatste dag van de huurperiode verstrijkt, weer ter beschikking te stellen van Otter-ehb, overeenkomstig het bepaalde in lid 2.
 8. Indien de Huurder in gebreke is met de tijdige teruglevering van de Huisboot, op de daartoe overeengekomen wijze, is Otter-ehb gerechtigd om de Huisboot onmiddellijk terug te (doen) nemen. De Huurder dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen. Alle kosten die Otter-ehb als gevolg van het zelf (doen) terugnemen van de Huisboot moet maken om de Huisboot weer in zijn bezit te krijgen, komen voor rekening van de Huurder, tenzij de niet-tijdige teruglevering het gevolg is van een niet aan de Huurder toerekenbare omstandigheid.
 9. Indien de Huisboot niet tijdig weer ter beschikking van Otter-ehb is gesteld als gevolg van een aan de Huurder toerekenbare omstandigheid, is Otter-ehb gerechtigd om de Huurder aanvullend 20% van de overeengekomen totale huurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de overeengekomen huurperiode wordt overschreden, onverminderd het recht van Otter-ehb om volledige schadevergoeding te vorderen. Extra kosten in verband met overschrijding van de huurperiode worden niet aan de Huurder in rekening gebracht indien en voor zover zulks gelet op de omstandigheden van het geval onredelijk is, bijvoorbeeld omdat de Huisboot in verband met het bevaren daarvan, defect is geraakt en de Huurder daardoor niet in staat was om de Huisboot tijdig terug te leveren.
 10. De uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de Huurder blijven geheel van kracht totdat de Huisboot weer in het bezit van Otter-ehb is gesteld.

ARTIKEL 6. | VERLENGING VAN DE HUURPERIODE

Verlenging van de huurperiode is slechts mogelijk na voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Otter-ehb en onder voorbehoud van voldoende vrije beschikbaarheid van de Huisboot. Otter-ehb is nimmer verplicht om een verzoek van de Huurder tot verlenging van de huurperiode te aanvaarden. Verlenging van de huurperiode geschiedt voor de uitdrukkelijk tussen Partijen overeengekomen duur. Betaling voor de verlengde huurperiode geschiedt op de door Otter-ehb aangewezen wijze en op het door hem aangezegde moment, dan wel binnen de door hem vermelde termijn.

ARTIKEL 7. | GEBRUIK VAN DE HUISBOOT 

 1. Het varen met de Huisboot is uitsluitend toegestaan indien de Overeenkomst daarin uitdrukkelijk voorziet. In een voorkomend geval zijn uitsluitend de Huurder zelf en mede-opvarenden die de leeftijd van ten minste 21 jaren hebben bereikt, gerechtigd de Huisboot te besturen. Uitsluitend opvarenden (waaronder dus tevens de Huurder) van wie de N.A.W.-gegevens bij Otter-ehb bekend zijn, van wie een kopie van hun paspoort aan Otter-ehb is verstrekt en die met succes hebben deelgenomen aan de schipperstraining, zijn gerechtigd de Huisboot te besturen. De Huurder staat ervoor in dat de bestuurder van de Huisboot in goede geestelijke en lichamelijke conditie verkeert om als bestuurder van de Huisboot op te treden. Het is de bestuurder dan ook onder meer niet toegestaan om de Huisboot te besturen onder enige invloed van alcohol (zero-tolerance), drugs of medicijnen, met uitzondering van reguliere medicatie die de vaarvaardigheid volgens de bijsluiter niet beïnvloeden. Het is de Huurder dan ook niet toegestaan om de Huisboot door anderen dan de personen die aan vorenstaande eisen voldoen, te laten besturen. Voorts is Otter-ehb te allen tijde gerechtigd om een opvarende de vaarbevoegdheid met onmiddellijke ingang te ontzeggen in geval Otter-ehb van mening is dat deze daartoe onvoldoende vaardigheden heeft.
 2. Indien de Huisboot is voorzien van een dakterras, is het betreden en gebruik daarvan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, op eigen risico. 
 3. Een dier mag uitsluitend op de Huisboot worden toegelaten indien het een hond betreft. Ten hoogste één hond is toegestaan. 
 4. In geval de Overeenkomst tevens voorziet in het varen met de Huisboot, geschiedt varen uitsluitend onder de voorwaarden dat:

4a. de Huisboot niet buiten het door Otter-ehb aangegeven en tussen Partijen overeengekomen vaargebied wordt gebracht;

4b. bij duisternis en nacht niet gevaren wordt;

4c. vanaf windkracht 4 alsook bij rukwinden vanaf kracht van 4 niet wordt gevaren;

4d. bij hoogwater, overstromingsgevaar, dichte mist, duisternis en nacht niet wordt gevaren;

4e. volgens Otter-ehb geen sprake is van te sterk stromend water. Indien Otter-ehb besluit dat er te sterke stroming is,  kan Otter-ehb besluiten om het varen te verbieden.

Otter-ehb stelt aan de Huurder een overzicht beschikbaar betreffende informatie over windsterkte en de bijbehorende mogelijke gevolgen en instructies die tijdens het varen in acht moeten worden genomen.

5. Voor meer dan 2 niet-benutte vaardagen ten gevolge van een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid onder 4c), 4d) en/of 4e), maakt de Huurder aanspraak op terugbetaling van de betaalde kosten voor het vaarpakket inclusief de schipperstraining. 

6. Het vaargebied als bedoeld in lid 4 onder a) kan door Otter-ehb ook tijdens de huurperiode worden beperkt. Indien en voor zover dit onder omstandigheden redelijk is, vindt het bepaalde in het vorige lid in dat geval overeenkomstige toepassing. 

7. Door het aangaan van de Overeenkomst stemt de Huurder ermee in dat Otter-ehb gebruik maakt van het in de Huisboot aanwezige bootvolgsysteem in geval de Overeenkomst tevens voorziet in het varen met de Huisboot.

8. Indien Otter-ehb aan de Huurder omtrent het gebruik van de Huisboot verdere aanwijzingen verstrekt, is de Huurder gehouden deze aanwijzingen op te volgen.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

  1. Otter-ehb is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, waaronder het beschikbaar stellen van de Huisboot mede begrepen, indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, het als gevolg van een niet aan Otter-ehb toerekenbare omstandigheid niet kunnen verhuren van de Huisboot en niet kunnen varen vanwege meteorologische omstandigheden of van overheidswege opgelegde vaarverboden of -beperkingen.
  2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • Indien Otter-ehb bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 • Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 9. | SCHADE EN ONGEVAL

 1. Beschadiging, vermissing, diefstal, het verloren gaan van en defecten aan de Huisboot ontstaan tijdens de huurperiode dienen na ontdekking daarvan, onverwijld telefonisch (0031-(0)615095489) aan Otter-ehb te worden medegedeeld. De Huurder verleent Otter-ehb, zijn verzekeraar en eventuele andere daartoe door Otter-ehb aangewezen derden, op verzoek en onverwijld alle in redelijkheid door hen gewenste inlichtingen en bescheiden, onder meer doch niet uitsluitend wat betreft omstandigheden die tot de defecten, beschadiging, diefstal, etc. hebben geleid, alsook informatie ter verkrijging van schadevergoeding van derden.
 2. De Huisboot (of enige onderdeel daarvan) mag slechts gerepareerd of gedemonteerd worden na voorafgaand overleg met en instemming van Otter-ehb.
 3. Bij enig ongeval tijdens de huurperiode is het de opvarenden verplicht onverwijld telefonisch (0031-(0)615095489) contact op te nemen met Otter-ehb en de waterpolitie te bellen. Door de personen die bij een ongeval betrokken zijn, dient een schadeformulier te worden ingevuld en worden ondertekend.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Bij de huursom voor de totale overeengekomen huurperiode zijn inbegrepen de kosten van:
 • eindschoonmaak, aangevuld met extra schoonmaakkosten indien is overeengekomen dat een hond op de huisboot wordt meegebracht;
 • bijdrage gemeentelijke verblijfsbelasting.

2. Naast de huursom is de Huurder aan Otter-ehb verschuldigd:

 1. de borgsom: het bedrag vindt u op de boekingsbevestiging;
 2. Indien de overeenkomst tevens voorziet in het varen met de huisboot, zal een vaarpakket in rekening worden gebracht. In geval varen is overeengekomen, is het volgen van een schipperstraining verplicht. De borgsom en de kosten voor het vaarpakket inclusief schipperstraining kunnen bij het boeken van de huisboot dan wel ter plaatse bij aanvang van de huurperiode worden voldaan;
 3. de kosten van een eventuele annuleringsverzekering die de Huurder bij het aangaan van de Huurovereenkomst optioneel kan afnemen. De Huurder is dan ook niet verplicht deze verzekering af te sluiten, doch wordt zulks wel dringend aangeraden;
 4. de kosten van eventuele aanvullende door Otter-ehb op verzoek of met instemming van de Huurder te verrichten prestaties, zoals de huur van supboards. De kosten daarvan komen Partijen uitdrukkelijk overeen voordat de Huurder besluit deze prestaties af te nemen.
 1. Bij de Overeenkomst zijn niet inbegrepen brandstofkosten in geval de Overeenkomst tevens voorziet in het varen met de Huisboot, de kosten die door derden aan de Huurder in rekening worden gebracht, zoals liggelden en stroom- en drinkwaterkosten indien de Huisboot tijdens de huurperiode in een andere haven wordt aangelegd, alsook de kosten ter verzekering van het eigen risico van de Huurder als bedoeld in lid 8, sluis- en bruggelden, parkeerkosten ter zake motorrijtuigen op of bij het haventerrein, de kosten van shuttleservice, etc. 
 2. De Huurder is 50% van de totaalprijs (huursom + bijkomende kosten die reeds bij het aangaan van de Overeenkomst vaststaan) als aanbetaling verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Deze aanbetaling alsook de restantbetaling van 50% dient te worden voldaan middels overboeking, binnen de door Otter-ehb op de boekingsbevestiging/factuur vermelde termijn, met dien verstande dat de restantbetaling, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, in elk geval 21 dagen vóór aanvang van de huurperiode dient te zijn voldaan.
 3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid dient volledige betaling in één keer te geschieden indien tussen de dag van totstandkoming van de Overeenkomst en aanvang van de huurperiode 21 dag of minder zit. De betaaldatum als vermeld op de boekingsbevestiging/factuur is ook in dat geval leidend.
 4. Indien en voor zover sprake is van bijkomende kosten die niet reeds bij het aangaan van de Overeenkomst, doch wel vóór aanvang van de huurperiode vaststaan, dient de Huurder deze kosten vóór ingebruikneming van de Huisboot te voldoen middels de door Otter-ehb gewenste betaalmethode; middels overboeking, pinbetaling of contant.
 5. Indien tijdens de huurperiode met de Huisboot wordt gevaren, dient de Huurder de Huisboot bij het einde van de huur weer afgetankt aan Otter-ehb terug te leveren. Indien de Huurder zulks verzuimt, wordt de Huisboot door Otter-ehb afgetankt en komen de kosten daarvan, vermeerderd met € 7,50 handelingskosten voor rekening van de Huurder.
 6. De Huisboot is WA- en Allrisk verzekerd. De door de Huurder betaalde borgsom omvat het eigen risico van deze verzekeringen. In geval van schade die door de bedoelde verzekering wordt gedekt, maakt de Huurder geen aanspraak op terugbetaling van de borgsom. De Huurder kan het eigen risico evenwel voor eigen rekening verzekeren. Otter-ehb zal de Huurder op diens verzoek informeren over de mogelijkheden ter zake.
 7. Indien tijdige betaling door de Huurder achterwege blijft, treedt het verzuim van de Huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Huurder intreedt, is de Huurder over het opeisbare bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. In geval van betalingsverzuim behoudt Otter-ehb zich tevens de rechten als bedoeld in artikel 11 voor, waaronder mede begrepen het opschorten van zijn verplichting om de Huisboot aan de Huurder beschikbaar te stellen.
 8. Alle kosten in verband met (buiten)gerechtelijke maatregelen alsmede executiekosten, welke Otter-ehb voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de Overeenkomst nuttig of nodig mocht achten, komen voor rekening van de Huurder. Ten nadele van de Huurder wordt hierbij niet afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Otter-ehb is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te schorten c.q. te ontbinden en indien de Huisboot reeds aan de Huurder beschikbaar is gesteld, zich weer in het bezit van de Huisboot te (doen) stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade indien: 
 • de Huurder een of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij, in geval van ontbinding, de tekortkoming de ontbinding van de Overeenkomst redelijkerwijs niet rechtvaardigt. In geval van niet-tijdige betaling na verstrijken van een in de betalingsherinnering vermelde termijn, vervalt de reservering van de Huurder met onmiddellijke ingang, zulks eveneens onverminderd het recht van Otter-ehb op vergoeding van schade;
 • Otter-ehb van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat als Otter-ehb hiervan vóór het sluiten van de Overeenkomst op de hoogte was geweest, hij de Overeenkomst niet was aangegaan.

Indien de Huisboot reeds aan de Huurder beschikbaar is gesteld en de Overeenkomst door Otter-ehb wordt opgeschort of ontbonden, zal de Huurder alle medewerking aan Otter-ehb verlenen om zich weer in het bezit van de Huisboot te (doen) stellen.

 1. Otter-ehb is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst op grond van het bepaalde in het vorige lid. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de Huurder verplicht de schade die Otter-ehb ten gevolge van de opschorting c.q. ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 2. Indien Otter-ehb de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen van Otter-ehb op de Huurder terstond opeisbaar.
 3. Gedurende de opschorting c.q. na ontbinding van de Overeenkomst, is het de Huurder en mede-opvarenden niet langer toegestaan om de Huisboot te gebruiken, tenzij Otter-ehb in verband met de teruglevering van de Huisboot uitdrukkelijk anders voorschrijft.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 13 van de “HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Vaartuigen” geldt dat indien een klacht van de Huurder niet in onderling overleg tussen Partijen kan worden opgelost, de Huurder het geschil kan voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of enige geschillencommissie dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

__________________________________________________________________________

Lid van Hiswarecron

Algemene Voorwaarden Hiswa-Recron

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van HISWA Vereniging een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een vaartuig.

b. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uit-oefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een vaartuig.

c. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingsstukken en inventaris.

d. Open zeil en motorboot: vaartuig zonder kajuitaccommodatie.

e. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt om de consument tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.

f. Elektronisch: per e-mail of website.

g. Inventarislijst: lijst van de bij het vaartuig behorende voorwerpen.

h. Conditielijst: lijst waarop partijen de staat van het vaartuig, in het bijzonder eventueel aanwezige schade, vóór afvaart vastleggen.

i. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie te Den Haag.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur/verhuur van vaartuigen die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD/DE OFFERTE

1. De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk danwel elektronisch uit.

2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.

3. Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende tien werkdagen na dagtekening.

4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het in huur te leveren vaartuig en vermeldt in ieder geval: – de huurperiode en de haven van afvaart/aankomst; – de huursom met eventueel bijkomende kosten en de wijze van betaling.

5. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Al-gemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.

2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk danwel elektronisch vastgelegd.

3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.

ARTIKEL 5 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

1. De huurprijs en eventuele extra kosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.

2. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de ondernemer te allen tijde worden doorberekend.

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN

1. Betaling van de huursom moet binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur, doch in ieder geval op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening, geschieden.

2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

3. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag. Indien de consument na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer bovendien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.

De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:

15% over de eerste € 2.500,– van het verschuldigde bedrag;

10% over de volgende € 2.500,– van het verschuldigde bedrag;

5% over de daarop volgende € 5.000,– van het verschuldigde bedrag;

1% over de daarop volgende € 15.000,– van het verschuldigde bedrag.

4. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

ARTIKEL 7 – ANNULERING

1. Indien de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de ondernemer zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk of elektronisch in kennis stellen. In geval van annulering is de consument aan de ondernemer een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van: 15% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot drie maanden vóór de aanvang van de huurperiode; 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee maanden vóór de aanvang van de huurperiode; 75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één maand vóór de aanvang van de huurperiode; 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen één maand vóór de aanvang van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huurperiode, alle voornoemde schadeloosstellingbedragen met een minimum van € 68,–.

2. In afwijking van het vorige lid is bij annulering door de consument van een huurovereenkomst waarbij de huursom lager of gelijk is aan € 250,–, een gefixeerde schadeloos-stelling verschuldigd van: 0% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één week vóór aanvang van de huurperiode; 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee dagen vóór aanvang van de huurperiode; 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen twee dagen vóór de aanvang van de huurperiode.

3. Een huurovereenkomst van open zeil- en/of motorboten met een periode van maximaal 2 dagen kan zijdens de ondernemer worden geannuleerd. Indien de verhuurder de consument niet tijdig schriftelijk hierover informeert dan is de ondernemer 25% van de verschuldigde huursom verschuldigd aan de consument.

4. In geval van annulering door de consument kan hij de onder-nemer om in de plaatsstelling van een derde verzoeken. In het geval vorenbedoelde derde voor de ondernemer acceptabel is, is de consument slechts 10% van de overeen-gekomen huursom met een minimum van € 45,50 en een maximum van € 113,50 verschuldigd.

ARTIKEL 8 – DE VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt de ondernemer het vaartuig ter beschikking aan de consument. De ondernemer draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.

2. De ondernemer is verplicht het vaartuig ten behoeve van de consument afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen ondernemer en consument overeengekomen vaargebied.

3. De ondernemer kan de consument vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 Bft of meer) en/of overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om terug te keren naar de jachthaven of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.

4. Voor de afvaart dient de ondernemer de conditielijst voor akkoord te tekenen. De ondernemer stelt een afschrift van de afgetekende conditielijst aan de consument ter hand.

5. De ondernemer stelt vóór afvaart een inventarislijst aan de consument ter hand.

ARTIKEL 9 – DE VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

1. De consument dient over voldoende vaarvaardigheden te beschikken. Indien de consument niet beschikt over een relevant CWO-diploma (Commissie Watersport Opleiding) of een gelijkwaardig diploma, dit ter beoordeling van de ondernemer, dan dient de consument in ieder geval de leeftijd van 18 jaar te hebben. Deze leeftijdsgrens van 18 jaar geldt niet ten aanzien van open zeil- en/of motorboten.

2. De consument is verplicht de inventaris, vermeld op de door de ondernemer aan de consument ter hand te stellen inventarislijst en de bij het vaartuig voor het betreffende vaargebied behorende veiligheidsuitrusting, te controleren op aanwezigheid.

3. Vóór afvaart dient de consument de conditielijst voor akkoord te tekenen.

4. Indien de zich aan boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst dan-wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de consument hiervan, vóór afvaart, de ondernemer in kennis te stellen.

5. De consument gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De consument mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De consument mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.

6. Aan het einde van de huurperiode draagt de consument het vaartuig over aan de ondernemer op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.

7. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de consument.

8. De consument heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de ondernemer. De ondernemer betaalt de consument de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen terzake worden overlegd.

9. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de ondernemer.

10. De consument moet schade van welke aard dan ook, danwel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de ondernemer mededelen.

11. De consument moet zich houden aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer.

ARTIKEL 10 – DE AANSPRAKELIJKHEID

1. De consument is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De consument is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.

2. De consument is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg)schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering in geval hij het vaartuig gebruikt in het niet tussen hem en de ondernemer overeengekomen vaargebied.

3. De consument is volledig aansprakelijk voor schade en kosten, welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering, die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de door de ondernemer gegeven aanwijzingen tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer zoals genoemd in artikel 9 lid 10.

4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval tenzij die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het door de ondernemer beschikbaar gestelde vaartuig.

ARTIKEL 11 – NIET NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de consument de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De ondernemer moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.

2. De consument heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de ondernemer laatstgenoemde niet kan worden toegerekend.

3. Het bovenstaande geldt niet als door de ondernemer een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.

4. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de ondernemer recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade, tenzij de verlate teruggave niet aan de consument kan worden toegerekend.

5. Indien het vaartuig door de consument niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 9 van deze voorwaarden, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de consument het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.

2. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.

3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 13 – GESCHILLENREGELING

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3. De Geschillencommissie neemt slechts een geschil in behandeling indien met het geschil een bedrag van niet meer dan € 14.000,– is gemoeid

4. Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 14.000,– te boven gaat, kunnen alleen door de Commissie worden behandeld indien beide partijen hiermee uitdrukkelijk instemmen.

5. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

6. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

7. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

8. Uitsluitend de rechter danwel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 14 – NAKOMINGSGARANTIE

1. HISWA Vereniging staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,– per bindend advies, wordt dit bedrag door HISWA Vereniging aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,– per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,– uitgekeerd. Voor het meerdere heeft HISWA Vereniging een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consu-ment een schriftelijk beroep hierop doet bij HISWA Vereni-ging en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan HISWA Vereniging. Indien de vordering op de onderne-mer meer bedraagt dan € 10.000,–, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van € 10.000,– uitkomt over te dragen aan HISWA Vereniging, waarna HISWA Vereniging op eigen naam en kosten de betaling daarvan zal vragen ter voldoening aan de consument.

3. HISWA Vereniging verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:

– aan het lid is surséance van betaling verleend;

– het lid is failliet verklaard;

– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan HISWA Vereniging aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 15 – AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van aanvullingen danwel uitbreidingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen ondernemer en de consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 16 – WIJZIGINGEN HISWA

Vereniging zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond.

ARTIKEL 17 – RECHTSKEUZE

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.